Polityka prywatności

Polityka prywatności

§ 1

1. Pojęcie „Użytkownika” oznacza w zależności od kontekstu osobę korzystającą z  usług świadczonych przez „KATKA” lub osobę chcącą korzystać z tych usług, lub internautę odwiedzającego strony „KATKA”.

II. Dane osobowe.

§ 2

1. Użytkownik w celu korzystania z formularza kontaktowego oraz usług określonych w postanowieniu § 2 ust. 1 Polityki, musi wypełnić odpowiednie formularze. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych w formularzach jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez „KATKA” na rzecz Użytkownika.
3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularzy rejestracyjnych lub poda w korespondencji z „KATKA”  są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku – o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn.zm).

§ 3

1. Administratorem danych osobowych jest „KATKA”.
2. „KATKA” może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.

§ 4

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do „KATKA”.

§ 5

1. „KATKA” przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji oferowanych usług.
2. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, „KATKA” może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych. Jeżeli Użytkownik udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać.

§ 6

„KATKA” na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.

§ 7

Dane osobowe zebrane przez „KATKA” mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

§ 8

IV. Dane zawarte w logach systemowych.

§ 9

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą „KATKA” jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

V. Środki techniczne stosowane przez „KATKA”.

§ 10

„KATKA” stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

VI. Inne.

§ 11

1. Użytkownik ma możliwość korzystania z Portalu anonimowo lub pod nazwą użytkownika.

§ 12

1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Wykonawcy Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: zaneta.projekty@gmail.com.